Факултет за математику и рачунарске науке
Алфа БК Универзитет
Докторске студије
 • вебсајтови
  факултета

Докторске студије

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Научна, стручна или уметничка област: природно-математичко научно-образовно поље

Врста студија: Докторске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 180

Стручни назив: Доктор наука – рачунарске науке

Дужина студија: 3 године (6 семестра)

Сврха акредитованог студијског програма докторских академских студија Рачунарске науке је развој науке, критичког мишљења и образовање кадрова оспособљених да учествују, али и да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања. Ове студије произилазе из потребе за кадровима из области рачунарских наука највишег нивоа едукације.

По завршетку акредитованих докторских студија стиче се академски назив Доктор наука – рачунарске науке. Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад у области рачунарских наука.

Програм докторских академских студија Рачунарске науке, поред обавезних, садржи и изборне предмете,  што омогућава студентима да, сходно својим интересовањима, одаберу одговарајуће усмерење, теме за приступни рад за израду докторске дисертације, као и тему докторске дисертације.

Програм докторских студија омогућује студентима да током студија усвоје потребна знања из области рачунарских наука, као и да се оспособе да:

 • самостално постављају и решавају проблеме из области рачунарских наука,
 • се укључују у остваривање међународних научних пројеката,
 • разумеју, вреднују и користе најновија знања из области рачунарских наука,
 • критички мисле, делују креативно и аутономно,
 • уважавају начела етичког кодекса научне заједнице и добре етичке праксе,
 • професионално комуницирају у презентирању резултата научних истраживања,
 • доприносе развоју рачунарских наука, како кроз научно-истраживачку делатност, тако и кроз пројекте које реализују привредни субјекти,
 • научно-истраживачке резултате саопштавају и аргументовано заступају на научним скуповима и објављују у научним публикацијама.

Студијски програм је усаглашен са савременим научним токовима и са сродним програмима који се реализују на високошколским установама у иностранству. Студијски програм Рачунарске науке пружа студентима најновија научна и стручна знања из ове области и прати нова остварења у науци.

ПРЕДМЕТИ

Прва година 

 1. Методологија научно-истраживачког рада - 10
 2. Машинско учење - 10
 3. Алгоритми нумеричке линеарне алгебре -       10
 4. Предмет из изборног блока 1 другог семестра*  - 10
 5. Предмет из изборног блока 2 другог семестра* -  10
 6. Предмет из изборног блока 3 другог семестра* -  10

Укупно: 60

Друга година

 1. Предмет из изборног блока  4 трећег семестра* -  10
 2. Предмет из изборног блока  5 трећег семестра* -  10
 3. Предмет из изборног блока  6 трећег семестра* -  10
 4. Студијско истраживачки рад на изради
  Приступног рада за докторску дисертацију
 5. Израда и одбрана Приступног рада
  за докторску дисертацију -  30

Укупно: 60

Treћа година 

 1. Докторска дисертација (студијско истраживачки рад)
 2. Докторска дисертација (израда и одбрана докторскедисертације) -  60

Укупно: 60