Факултет за математику и рачунарске науке
Алфа БК Универзитет
Докторске студије 2020.
  • вебсајтови
    факултета

Докторске студије 2020.

у поступку акредитације

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Алфа БК Универзитет - Факултет за математику и рачунарске науке

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: природно-математичко поље

Научна или уметничка област: Рачунарске науке

Врста студија: Докторске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 180

Стручни назив: Доктор наука – Рачунарске науке

Дужина студија: 3 године (6 семестра)

Општа сврха студијског програма докторских студија Рачунарске науке  је развој науке, критичког мишљења и образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области Рачунарских наука, развој нових поступака који доприносе општем развоју друштва као и да критички процењују истраживања других. Утемељена је на потреби за кадровима највишег нивоа едукације оспособљених за спровођење оригиналних и научно релевантних истраживања у области  Рачунарских наука.

Школовање кадрова највишег нивоа образовања који ће се бавити:

  • креирањем савремених метода рада и модела управљања;
  • развојем и применом нових знања у области Рачунарских наука, која унапређују пословне процесе, поправљају квалитет живљења, омогућавају напредак у другим научним пољима у контексту одрживог развоја друштва у целини у складу са кодексом академске заједнице и општеприхваћеним етичким нормама.

 

Програм Рачунарске науке доприноси стварању научно-истраживачког подмплатка у овој области у сложеним динамичким условима који одражавају промене у области  рачунарских наука, развоја математике и рачунарства у нашој земљи и свету. Програм је  утемељен на искуствима најбољих међународних Универзитета у складу са потребама тржишта рада.

Докторске студије Рачунарских наука, представљају интеграцију обавезних и изборних предмета. Таква структура студијског програма омогућава да студенти, према својим интересовањима, одаберу одговарајуће усмерење, теме за студијски истраживачки рад и тему за докторску дисертацију.

На трећој години, у петом семестру  студент се бави студијским истраживачким радом у циљу израде докторске дисертације, чије резултате публикује  у релевантном научном часопису – часопису који је на СЦИ листи. У шестом семестру, израђује и брани докторску дисертацију.

Услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија, Сенат Универзитета је утврдио сходно Закону о високом образовању и Статуту Универзитета. Садржај програма, начин извођења, потребно време, бодовна вредност предмета дати су у Књизи предмета.

Предуслов за упис овог програма је напредно знање из области информатике и математике.

Листа референци

наставника ангажованих на програму ДАС Рачунарске науке