Факултет за математику и рачунарске науке
Алфа БК Универзитет
Мастер студије
 • вебсајтови
  факултета

Мастер студије

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Научна, стручна или уметничка област: природно-математичко научно-образовно поље

Врста студија: мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: мастер информатичар

Дужина студија: 1 година (2 семестра)

Акредитовани мастер студијски програм Рачунарске науке је усаглашен са образовним системом Републике Србије и са одговарајућим акредитованим европским и међународним програмима. Мастер академске студије Рачунарске науке трају 1  годину  (2 семестра) и вредноване су са 60 ЕСПБ. Овај програм је намењен студентима који имају завршене четворогодишње академске студије, односно студенте који су стекли 240 ЕСПБ.

Уз обавезне предмете, студијски програм садржи велики број изборних предмета који омогућавају студенту профилисање у области рачунарских наука у складу са својим интересовањима.

Пројектни задаци, у којима студенти употребом научних метода и повезивањем знања из различитих области решавају конкретне проблеме из праксе, могу бити интегрисани у мастер рад, а тема мастер рада може бити дефинисана и током трајања наставе. Након завршетка Мастер академских студија студијског програма  Рачунарске науке стиче се академски називмастер информатичар.

Настава на овом студијском програму је интерактивног карактера при чему се укључују примери из праксе развијајући, на тај начин, креативност студената. Самим тим се подстиче самосталност у раду, тако да се студенти оспособљавају за примену стечених  знања пракси.

Сврха студијског програма је образовање стручних кадрова за професију мастер информатичар, надградња знања стечених током основних академских студија, као и оспособљавање студената за примену савремених модела из области рачунарских наука. Знања којима ће свршени студенти овладати ће им омогућити запослење у предузећима, општинама, банкама, јавним установама, организацијама и институцијама. Такође, сврха овог студијског програма је да студенту, након завршетка мастер академских студија, пружи могућност уписа на докторске академске студије..

Предметно специфичне компетенције које стичу студенти овог студијског програма су:

 • Оспособљеност студената за примену стечених знања кроз израду конкретног пројектног задатка ‒ од дефинисања проблема, преко анализе, дизајна, програмирања, имплементирања, презентовања и израде пројектне и корисничке документације,
 • Оспособљеност за разумевање и имплементацију конструкције компајлера,
 • Оспособљеност студената за програмирање микроконтролера на асемблеру и C језику,
 • Оспособљеност студената за процену, планирање и пројектовање софтвера у складу с оцењеним потребама и уговореним обавезама,
 • Планирање, дизајнирање и спровођење истраживања у различитим областима математике и рачунарства.

 
Студијски програм Рачунарске науке је целовит и свеобухватан и усклађен је са више иностраних програма. Услови уписа и прелаза у наредну годину, као и стицања дипломе и начина студирања су усаглашени са акредитованим европским програмима.

ПРЕДМЕТИ

 1. Методе истраживања - 6 ЕСПБ (обавезни)
 2. Teoриja aлгoритaмa, jeзикa и aутoмaтa - 6 ЕСПБ (обавезни)
 3. Истрaживaњe пoдaтaкa - 6 ЕСПБ (обавезни)
 4. Teстирaњe сoфтвeрa - 6 ЕСПБ (обавезни)
 5. Нумеричке методе - 6 ЕСПБ (изборни)
 6. Maтeмaтичкe oснoвe тeoриje кoдирaњa  - 6 ЕСПБ (изборни)
 7. Прojeктoвaњe сoфтвeрa - 7 ЕСПБ (изборни)
 8. Mикрoпрoцeсoрски сoфтвeр - 7 ЕСПБ (изборни)
 9. Прeвoдиoци и интeрпрeтaтoри - 7 ЕСПБ (изборни)
 10. Прeдстaвљaњe знaњa и aутoмaтскo рeзoнoвaњe - 7 ЕСПБ (изборни)
 11. Стручнa прaксa - 3 ЕСПБ (обавезни)
 12. Maстeр рaд - студиjски истрaживaчки рaд - 6 ЕСПБ (обавезни)
 13. Maстeр рaд - изрaдa и oдбрaнa - 7 ЕСПБ (обавезни)

Укупно: 60

Књига предмета

Преузмите књигу предмета програма МАС Рачунарске науке

Књига наставника

Преузмите књигу наставника програма МАС Рачунарске науке

Програм 2014 - 2020

МАС Рачунарске науке, програм од 2014 до 2020. године.