Факултет за математику и рачунарске науке
Алфа БК Универзитет
Основне студије
 • вебсајтови
  факултета

Основне студије

Назив студијског програма: Рачунарске науке

Научна, стручна или уметничка област: природно-математичко научно-образовно поље

Врста студија: основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: дипломирани информатичар

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Акредитовани студијски програм Рачунарске науке изводи се на Факултету за математику и рачунарске науке. Структура и садржај програма су усклађени са стандардима Комисије за акредитацију и проверу квалитета и Националног Савета за високо образовање, као и са међународним стандардима и  Законом о високом образовању. 

Студијски програм основних академских студија Рачунарске науке траје четири године (8 семестара) и припада пољу природно-математичких наука. Након завршетка студија стиче се звање првог степена основних академских студија дипломирани информатичар. Услов за стицање звања дипломирани информатичар је да студент положи све предмете предвиђене програмом, сакупи укупно 240 ЕСПБ поена и одбрани завршни (дипломски) рад.

Сврха овог програма је опште образовање дипломираних информатичара оспособљених да усвоје и примене основне појмове математике и математичке логике неопходне урачунарским курсевима, да приликом решавања проблема успешно примене најпогодније алгоритме и стуктуреподатака, као и оспособљавање за израду рачунарских програма, укључујући обликовање, кодирање и тестирањепрограмских решења.

Циљеви студијског програма су:

 • упознавање са основним информатичким принципима, методама и техникама потребним за решавање проблема помоћу рачунара, као и за примену рачунара у различитим областима људског деловања,
 • усвајање основних знања о програмирању и програмским језицима, програмским парадигмама, алгоритмима, оперативним системима, базама података и информационим системима,
 • упознавање са основним математичким дисциплинама неопходним за анализу, разумевање, решавање проблема и за успешну примену рачунарских принципа и техника,
 • усвајање напредних знања у области рачунарства, укључујући области софтверског инжењерства, информационих система, програмских језика, вештачке интелигенције и рачунарских мрежа,
 • образовање стручњака у области рачунарских наука, који ће бити у стању да учествују у раду софтверских тимова, као и предавачи у основним и средњим школама.

Студијски програм Рачунарске науке представља целовит и свеобухватан студијски програм који је усклађен са више иностраних програма, на коме наставу изводи наставно особље са потребним научним и стручним  квалификацијама. Услови уписа и прелаза у наредну годину, као и стицања дипломе и начина студирања су усаглашени са акредитованим европским програмима.

ПРЕДМЕТИ

Прва година 

 1. Математичка анализа 1 - 6 ЕСПБ
 2. Математичка логика и алгебра - 6 ЕСПБ
 3. Увод у рачунарске науке  - 6 ЕСПБ
 4. Социологија - 6 ЕСПБ
 5. Енглески језик 1 - 5 ЕСПБ
 6. Математичка анализа 2 - 6 ЕСПБ
 7. Линеарна алгебра - 6 ЕСПБ
 8. Организација и архитектура рачунара - 6 ЕСПБ
 9. Увод у програмирање - 6 ЕСПБ
 10. Алгоритми и структуре података 1 - 7 ЕСПБ

Укупно: 60

Друга година 

 1. Увод у нумеричку математику - 6 ЕСПБ
 2. Операциона истраживања - 6 ЕСПБ
 3. Увод у објектно оријентисано програмирање - 6 ЕСПБ
 4. Психологија - 7 ЕСПБ
 5. Енглески језик 2 - 5 ЕСПБ
 6. Алгоритми и структуре података 2 - 7 ЕСПБ
 7. Објектно оријентисано програмирање - 7 ЕСПБ
 8. Изборни предмет 1. - 6 ЕСПБ
 9. Изборни предмет 2. - 6 ЕСПБ

Укупно: 60

Изборни предмет 1. 

 • Сигнали и системи - 8 ЕСПБ
 • Мултимедијални системи - 8 ЕСПБ

Изборни предмет 2. 

 • Рачунарско моделирање система - 8 ЕСПБ
 • Педагогија - 8 ЕСПБ

Трећа година 

 1. Комбинаторика и теорија графова - 6 ЕСПБ
 2. Оперативни системи - 7 ЕСПБ
 3. Базе података 1 - 6 ЕСПБ
 4. Енглески језик 3 - 5 ЕСПБ
 5. Изборни предмет 3. - 7 ЕСПБ
 6. Микроконтролерски системи - 5 ЕСПБ
 7. Базе података 2 - 6 ЕСПБ
 8. Прогрмски језици и парадигме - 5 ЕСПБ
 9. Вероватноћа и статистика - 6 ЕСПБ
 10. Изборни предмет 4. - 8 ЕСПБ

Укупно: 60

Изборни предмет 3. 

 • Основи геометрије - 7 ЕСПБ
 • Софтверско управљање пројектима - 7 ЕСПБ

Изборни предмет 4 .

 • Мобилно рачунарство - 8 ЕСПБ
 • Методика наставе информатике - 8 ЕСПБ

Четврта година

 1. Вештачка интелегенција 1 - 7 ЕСПБ
 2. Безбедност рачунарских система - 7 ЕСПБ
 3. Енглески 4 - 5 ЕСПБ
 4. Изборни предмет 5 - 6 ЕСПБ
 5. Стручна пракса - 3 ЕСПБ
 6. Програмирање на Web-у - 5 ЕСПБ
 7. Рачунарске мреже - 6 ЕСПБ
 8. Изборни предмет 6 - 7 ЕСПБ
 9. Компјутерска визија - 6 ЕСПБ
 10. Предмет завршног рада - 2 ЕСПБ
 11. Завршни рад - 4 ЕСПБ

Укупно: 60

Изборни предмет 5

 • Процесирање сигнала - 8 ЕСПБ
 • Методика наставе математике - 8 ЕСПБ

Изборни предмет 6 

 • Вештачка интелигенција 2 - 7 ЕСПБ
 • Компјутерска графика - 7 ЕСПБ

 

Књига предмета

Преузмите књигу предмета за програм ОАС Рачунарске науке

Књига наставника

Преузмите књигу наставника програма ОАС Рачунарске науке

Програм 2014 - 2020

ОАС Рачунарске науке, програм од 2014 до 2020. године.