Факултет за математику и рачунарске науке
Алфа БК Универзитет
Конкурс - сарадник у настави – Општеобразовна област
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Конкурс - сарадник у настави – Општеобразовна област

Конкурс - сарадник у настави – Општеобразовна област

ВЕСТ, 25.09.2019

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ

објављује

КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа сарадника са пуним радним временом

 

  1. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област – Општеобразовна област

Кандидати који конкуришу за избор у звање и заснивање радног односа сарадника, поред општих услова треба да испуњавају и услове прописане чланом 83. Закона о високом образовању (,,Сл.гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/18), чланом 130. Статута Алфа БК Универзитета и одредбама Правилника о избору наставника и сарадника Алфа БК Универзитета.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе:

-          Извод из матичне књиге рођених, односно венчаних уколико је настала промена презимена;

-          Оверене фотокопије диплома о свим завршеним нивоима студија из области за које је конкурс  објављен, не старије од 6 месеци;

-          Биографију у штампаном и електронском облику- на компакт диску у Word формату

-          Уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању;

-          Уверење о држављанству;

-          Попуњену пријаву на конкурс, са означењем за које се радно место конкурише.

Неблаговремене и пријаве које не садрже наведену документацију неће се узимати у разматрање.

Универзитет задржава право да тражи додатну документацију од кандидата.

Пријаве са потребном документацијом кандидати подносе до 26. септембра 2019. године, на адресу: Алфа БК Универзитет, Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 3. или путем електронске поште: konkurs@alfa.edu.rs 

Обавештења се могу добити на: konkurs@alfa.edu.rs